วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศ (บอกรับเป็นสมาชิก) จำนวน 11 ชื่อเรื่อง
ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ Frequency ISSN
1 13399114610 วารสารกองการพยาบาล
(Journal of Nursing Division)
กระทรวงสาธารณสุข SERIALS นนทบุรี : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราย 4 เดือน 0125-7242
2 13399114627 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
(Journal of nursing and health sciences)
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร SERIALS พิษณุโลก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ราย 3 เดือน 1906-0025
3 13399114613 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(The Journal of psychiatric nursing and mental health)
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย SERIALS กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ราย 4 เดือน 0857-4553
4 13399114626 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
(Journal of nursing and healthcare)
สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SERIALS ขอนแก่น : สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ราย 3 เดือน 2351-0358
5 13399114634 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(The Journal of Faculty,of Nursing Burapha University)
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
SERIALS ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราย 3 เดือน 0858-4338
6 13399113521 วารสารพยาบาล
(Thai journal of nursing)
สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
SERIALS กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
ราย 3 เดือน
0125-0078
7 13399113525 วารสารพยาบาลทหารบก
(Journal of the royal Thai army nurses)
สมาคมพยาบาลทหารบก SERIALS กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลทหารบก ราย 4 เดือน 1513-5217
8 13399114633 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
(Journal of Nursing Science and Health)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น SERIALS ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราย 3 เดือน
0125-7021
9 13399113549 พยาบาลสาร
Nursing Journal
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SERIALS เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราย 3 เดือน 0125-5118
10 13399113531 วารสารวิจัยทางการพยาบาล
(Pacific Rim International Journal of Nursing Research)
The Thailand Nursing and Midwifery Council SERIALS Nonthaburi : The Thailand Nursing and Midwifery Council ราย 3 เดือน 1906-8107
11 13399113551 วารสารสภาการพยาบาล
(Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council)
สภาการพยาบาล SERIALS นนทบุรี : สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ราย 3 เดือน 1513-1262