ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ จำนวน
1 13399113960 การพยาบาลชุมชน กีรดา ไกรนุวัตร
และรักชนก คชไกร
WY106 ก695ก 2559 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 10
2 13399114225 กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน: แนวคิดและการปฏิบัติการพยาบาล =
Community health nursing process concept and nursing practice
ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ WY106 ช637ก 2560 พิษณุโลก : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560
2560 1
3 13399109475 การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ WY141 พ718ก 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
2558 10
4 13399108066 การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล = Community health nursing : Concept, principle, and nursing practice มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  WY106 ม226ก 2554 กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2554 2554 10
5 13399108702 อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
WA670 ส747อ 2556 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2556
2556 5
6 13399115337 กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, และสุภาภรณ์ วรอรุณ WY106 ล246ก 2561 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2561
2561 10
7 13399109435 อนามัยโรงเรียน = School health วราภรณ์ บุญเชียง WA350 ว321อ 2557 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 2557 10
8 13399115296 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น วราภรณ์ บุญเชียง และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ WY100 ว719ก 2561 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561  2561 20
9 13399113095 การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล ศิวพร อึ้งวัฒนา WY106 ศ538ก 2560
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 2560 12
10 13399108534 การพยาบาลชุมชน ศิวพร อึ้งวัฒนา และ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ WY106 ศ538ก 2555
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 2555 10
11 13399108461 ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล WY100 ส226ข 2554 นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2554 2554 12
12 13399108903 คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล QV4 ส226ค 2556 กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์, 2556 2556 11
13 13399108620 Community and public health nursing : evidence for practice Harkness, Gail A. & DeMarco, Rosanna WY108 H282C 2012 Philadelphai : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2012 2012 2
14 13399108759 Health promotion in nursing practice Pender, Nola J., Murdaugh, Carolyn L., & Parsons, Mary Ann  WY100 P46H 2011 Boston : Pearson, 2011 2011 1
15 13399114534 Community and public health nursing : promoting the public's health Rector, Cherie WY106 R294C 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018 2018 1
รวมทั้งหมด 125