ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ จำนวน
1 13399115611 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น WY159 พ722ก 2563 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 2563 10
2 13399108556 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1  พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 พ239ก 2555 ล.1
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2555
2555 10
3 13399108576 การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 พ239ก 2555 ล.2
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2555
2555 10
4 13399108577 การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 พ239ก 2555 ล.3
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2555
2555 11
5 13399108585 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ WY159 ศ263ต 2555 ล.1 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
2555 20
6 13399108586 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ WY159 ศ263ต 2555 ล.2 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
2555 20
7 13399109311 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล,                  กมลวิช เลาประสพวัฒนา,                มณีรัตน์ ภูวนนท์, และนครินทร์ ตนคลัง WS200 ส236ก 2555 สงขลา : หน่วยผลิตตำรา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2555
2555 5
8 13399109591 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมาร       เวชศาสตร์ สุชาดา ศรีทิพยวรรณ,
สุชีรา ฉัตรเพริดพราย,                   สุมาลี ฮั่นตระกูล,
และลลิดา ก้องเกียรติกุล
WS205 ส759ก 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 2558 10
9 13399112939 ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ เล่ม 1 สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
วิฐาน บุญสิทธิ,
วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์,
รัตนาวลัย นิติยารมย์,                    และอัจฉรา สัมบุณณานนท์
WS100 ส848ต 2559 ล.1 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2559
2559 15
10 13399115610 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ อมรรัชช์ งามสวย                         และวรรณิตา สอนกองแดง WY159 อ285ก 2563 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 2563 10
11 13399112048 Pediatric nursing procedures Bowden, Vicky R., & Greenberg, Cindy Smith WY159 B784P 2016
Philadelphai : Wolters Kluwer, 2016
2016 1
12 13399115455 Wong's nursing care of infants and children Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, & Cheryl C. Rodgers WY159 H685W 2019 St. Louis : Elsevier, 2019 2019 1
13 13399112049 Essentials of pediatric nursing Kyle, T., & Carman, Susan WY159 K999E c2017 Philadelphai : Wolters Kluwer, c2017 2017 1
รวมทั้งหมด  124