ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ จำนวน
1 13399108309 การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต  กิตติกร นิลมานัต WY154 ก671ก 2555
สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
2555 5
2 13399108544 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ขวัญฤทัย พันธุ WY163 ข275ก 2555
กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 2555 10
3 13399108148 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 ปราณี ทู้ไพเราะ WY150 ป445ก 2554 ล.2
กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 10
4 13399109656 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล ผ่องพรรณ อรุณแสง WB200 ผ225ก 2554
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 2554
2554 2
5 13399115386 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ผ่องพรรณ อรุณแสง WB200 ผ225ก 2562 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 2562 10
6 13399108130 การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำไปใช้ ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ225ก 2554
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 2554
2554 11
7 13399114325 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 วันดี โตสุขศรี WY150 ว429ก 2559 ล.1 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 11
8 13399113951 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม วิจิตรา กุสุมภ์ WY154 ว528ก 2560
กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2560
2560 10
9 13399108124 ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ วิไลวรรณ ทองเจริญ WY152 ว735ศ 2554
กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 10
10 13399108540 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล ศิริพันธุ์ สาสัตย์ WY152 ศ445ก 2554
กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
2554 10
11 13399114420 การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ศิริรัตน์ ปานอุทัย,
ทศพร คำผลศิริ และ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
WY152 ศ481ก 2560 ล.1 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 2560 10
12 13399114421 การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 ศิริรัตน์ ปานอุทัย,
ทศพร คำผลศิริ,
ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, และจิตตวดี เหรียญทอง
WY152 ศ481ก 2560 ล.2 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 2560 10
13 13399108605 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และ ชวนพิศ ทำนอง WY154 ส753ก 2556 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556 2556 10
14 13399115619 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 สาธารณสุข, กระทรวง WY150 ส639ก 2558 ล.1
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2558 2558 10
15 13399115621 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 สาธารณสุข, กระทรวง WY150 ส639ก 2557 ล.2
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557
2557 10
16 13399115623 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 สาธารณสุข, กระทรวง WY150 ส639ก 2557 ล.3
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557
2557 11
17 13399115626 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 สาธารณสุข, กระทรวง WY150 ส639ก 2557 ล.4
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557
2557 10
18 13399115443 Adult Health Nursing Cooper, Kim WY150 C777A 2019 St. Louis : Elsevier, 2019 2019 2
19 13399115439 Gerontological nursing Eliopoulos, Charlotte WY152 E42G 2018 Philadelpha : Wolters Kluwer, 2018
2018 1
20 13399108749 Gerontological nursing Tabloski, Patricia A WY152 T112G 2014 New Jersey : Pearson Education, 2014 2014 2
รวมทั้งหมด  165