ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ จำนวน
1 13399115320 จิตเวช ม.อ.= Practical handbook of PSU psychiatry จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ WM100 จ336จ 2562
สงขลา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
2562 10
2 13399111529 จิตเวช ศิริราช DSM-5 นันทวัช สิทธิรักษ์,
กมลเนตร วรรณเสวก,
กมลพร วรรณฤทธิ์,
ปเนต ผู้กฤตยาคามี,
สุพร อภินันทเวช
และพนม เกตุมาน
WM100 น425จ 2558 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 2558 10
3 13399109474 จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี มาโนช หล่อตระกูล
และปราโมทย์ สุคนิชย์
WM100 ม456จ 2558
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
2558 10
4 13399115303 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ = Mental health and psychiatric nursing มุกข์ดา ผดุงยาม WY160 ม614ก 2561
กรุงเทพฯ : นีโอดิจิตอล, 2561
2561 10
5 13399113932 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing ยาใจ สิทธิมงคล,     
พวงเพชร เกสรสมุทร,
นพพร ว่องสิริมาศ,
และอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
WY160 ย236ก 2559
กรุงเทพฯ : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
2559 10
6 13399109432 ตำราจิตเวชศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตาม DSM-V  สมภพ เรืองตระกูล WM100 ส271ต 2556
กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2556 2556 10
7 13399110915 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 สายฝน เอกวรางกูร WY160 ส658ก 2558 ล.1 นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558 2558 10
8 13399108431 การพยาบาลจิตเวช  สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว WY160 ส869ก 2554
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
2554 20
9 13399108119 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย WY160 อ332ก 2554
กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
2554 11
10 13399109346 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์,
ประภา ยุทธไตร,      
พวงเพชร เกสรสมุทร, 
และวารีรัตน์ ถาน้อย
WY160 อ512ก 2557
นครปฐม : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2557
2557 10
11 13399112094 Psychiatric Nursing made incredibly easy! Gersch, C., Heimgartner,
N. M., Rebar, C.R., & Willis. L. M.
WY160 G381P 2016
Philadelphai : Wolters Kluwer, 2016
2016 1
12 13399108514 Psychiatric-mental health nursing : an interpersonal approach Jones, Jeffrey S. WY160 J976P 2012
New York : Springer, 2012 2012 1
รวมทั้งหมด  113