ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ ปีที่พิมพ์ จำนวน
1 13399108684 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม  นรีเวช และศัลยกรรม กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY157 ก125ก 2556
สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556
2556 10
2 13399111076 การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน นันทพร แสนศิริพันธ์ WY157 น419ก 2555 ล.3
เชียงใหม่ : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
2555 10 .
3 13399108550 การพยาบาลผู้ป่วยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ WY159 บ672ก 2555
สงขลา : ภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
2555 10
4 13399114457 ตำราสูติศาสตร์ ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์,
กุศล รัศมีเจริญ
และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
WQ100 ป336ต 2560 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
2560 5
5 13399107726 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง มาลีวัล เลิศสาครศิริ WY157 ม497ก 2554
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2554
2554 11
6 13399108822 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ วรรณรัตน์ สุวรรณ WY157 ว256ก 2556
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน พระบรมราชชนก, 2556
2556 11
7 13399114474 ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม วิทยา ฐิถาพันธ์ และ
ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
WQ240 ว582ต 2561
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 5
8 13399115648 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ WY157 ศ175ก 2562 ล.3
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2562
2562 10
9 13399109439 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 สมบูรณ์ บุณยเกียรติ WY157 ส257ก 2557
กรุงเทพฯ : สินธนา ก๊อปปี้เซ็นเตอร์, 2557 2557 10
10 13399108367 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 2 (ระยะคลอดและ
หลังคลอด)
อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา,
อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล,
จันทรรัตน์ เจริญสันติ,
ปิยะนุช ชูโต, 
และสุจิตรา ชัยวุฒิ
WY157 อ261ค 2554 ล.2
เชียงใหม่ : โครงการตำรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
2554 10
11 13399108321 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 1 (ระยะตั้งครรภ์) อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
จันทรรัตน์ เจริญสันติ,
และอภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
WY157 อ695ค 2554 ล.1 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 10
13 13399115449 Williams obstetrics Cunningham, F. Gary & et al WQ100 C973W 2018
New York : McGraw-Hill Education, 2018 2018 1
13 13399110985 Maternity nursing care Littleton-Gibbs, Lynna Y. L., & Engebretson, Joan C WY157.3 L781M 2013
Delmar : Cengage Learning, 2013
2013 2
14 13399108840 Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family Pillitteri, Adele WY157.3 P641M 2014 Philadelphai : Lippincott Williams & Wilkins, 2014 2014 1
15 13399109700 Neonatal and pediatric respiratory care Walsh, Brian K. WS280 W223N 2015 St. Louis : Elsevier, 2015 2015 1
 รวมทั้งหมด  107