เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
:: นานาสาระ ::


 สภาการพยาบาล
 สภากาชาดไทย
 กระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 การดูแลสุขภาพ
 เพศศึกษา
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 กรมควบคุมโรค
 กรมการแพทย์
 กรมสุขภาพจิต
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

 เงื่อนไขการยืมต่อ

          1. การยืมต่อแบบออนไลน์สามารถดำเนินการติดต่อกันได้ 2 ครั้ง
          2. ควรทำการยืมต่อภายในวันกำหนดส่ง หรือก่อนกำหนดส่ง 2 วัน เช่น กำหนดส่ง                   
              วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สามารถยืมต่อได้ในวันที่ 8, 9, 10 พฤษภาคม 2566
          3. หากมีหนังสือเกินกำหนดส่ง จะไม่สามารถยืมต่อแบบออนไลน์ได้ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น
          4. กรณีที่มีการจอง รายการนั้นจะไม่สามารถยืมต่อได้
          5. ระบบการให้บริการยืมต่อแบบออนไลน์มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเอง                        
              เมื่อดำเนินการยืมต่อแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลเสมือนยืมกับเจ้าหน้าที่ และผู้ทำการยืมต่อ
              จะต้องรับผิดชอบหากหนังสือสูญหาย หรือส่งคืนช้ากว่ากำหนด

 ==> คู่มือ การยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.