เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
:: นานาสาระ ::


 สภาการพยาบาล
 สภากาชาดไทย
 กระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 การดูแลสุขภาพ
 เพศศึกษา
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 กรมควบคุมโรค
 กรมการแพทย์
 กรมสุขภาพจิต
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


บริการจองหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต


 
 เงื่อนไขการจอง
  1. การจองหนังสือ ใช้สำหรับจองหนังสือที่ไม่ได้อยู่ในห้องสมุด หรือมีผู้ใช้บริการยืมหนังสือเล่มนั้นไปแล้วเท่านั้น 
  2. การจองหนังสือแบบออนไลน์สามารถดำเนินการได้ตลอด
  3. เมื่อถึงกำหนดติดต่อรับหนังสือที่จองไว้ จะต้องดำเนินการยืม-คืนในระบบต่อไป หากผู้จองหนังสือไม่มาติดต่อรับหนังสือภายใน 3 วัน ตามที่กำหนด ทางห้องสมุดจะยกเลิกการจอง และนำหนังสือจัดขึ้นชั้นตามเดิม

 ==> คู่มือ การจองหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.